תקנון האתר

גולשים יקרים!
ברוכים הבאים לאתר אינדקס.
האתר הינו אתר למכירת מוצרים ושירותים.
אנו עושים את מירב המאמצים ומשקיעים משאבים ניכרים כדי להביא לכם אתר איכותי, שימושי ועדכני. יחד עם זאת, אנו לא חפים מטעויות ומשגיאות.
להלן תמצאו את סעיפי תקנון השימוש באתר, הכוללים גם הצהרת פרטיות (להלן – "התקנון"). התקנון מהווה חוזה מחייב בינינו לבינכם והוא חל על כל המשתמשים באתר ומחייב אותם. השימוש והגלישה באתר מהווים הסכמה שלכם לאמור בתקנון.
התקנון חל על כל צורות השימוש באתר ועל כל סוגי האמצעים הטכנולוגיים שבאמצעות משתמשים באתר, לרבות סלולאר.
אם אינכם מסכימים לחלק כלשהו מהתקנון – אין להשתמש באתר או בכל חלק שלו!
הפרת הוראות התקנון עלולה לגרום לחסימת הגישה לאתר, וזאת בנוסף לכל זכות אחרת על פי כל דין שיש לנו.

אם נתקלתם בבעיה כלשהי, בטעות או בשגיאה, או סתם אם יש לכם שאלה או הערה, אל נא תהססו ליצור עמנו קשר בדוא"ל: y0534157637@gmail.com או בדואר רשום: רבא 5, אשדוד . מספר הטלפון של שירות הלקוחות שלנו: 08-6163150
אנו מבטיחים להתייחס לכל פנייה שלכם במלוא הרצינות.
גלישה נעימה!

להלן התקנון שמהווה הסכם מחייב בינינו לבינכם:
הגדרות של מונחים בתקנון
1. בנוסף לכל הגדרה אחרת בתקנון זה, יחולו ההגדרות הבאות:
"גולש" – כל גורם הגולש באתר, לרבות מנוי.
"גורם טכני חיצוני" – כל גורם המספק למפעיל ו/או שירותי חומרה ו/או תוכנה.
"דמי ביטול" – לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שהוצאו או שהתחייבו בהן בשל ההתקשרות, או בשל ביטולה.
"המפעיל" – חברת אינדקס בע"מ, המפעילה את האתר לרבות עובדיה ו/או גופים קשורים. –
"מדור" – חלק באתר המיועד לעניין מסויים. במדור יכולים להיות תתי מדורים. אלא אם נאמר במפורש אחרת, כל התייחסות בתקנון זה ל"אתר", תכלול גם כל מדור ותת מדור בו.
"מוצרים" – נכסים ו/או שירותים.
"מנוי" – גולש אשר נרשם לאתר ו/או למדור בו, לרבות לשם רכישת מוצרים.
"שימוש באתר" – שימוש באתר כולו ו/או חלקו.
"תוכן" או "תכנים" – כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, עיצוב, קונספט, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית, לרבות אם מקורם ו/או הועלו לאתר על ידי גולש, וכן חוות דעת ו/או ביקורות.

פרשנות התקנון
2. במקרה של אי בהירות ו/או פרשנות, האמור בתקנון זה לא יפורש כנגד המנסח.
3. השימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמש לתקנון.
4. הצהרת הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד לכל דבר ועניין מהתקנון.
5. בחלק מהמדורים יכולים להופיע תנאי שימוש פרטניים (ולעיתים יכולים להופיע תנאי שימוש פרטניים גם בתתי מדורים). תנאים שימוש פרטניים כאמור יחולו יחד ובמקביל להוראות תקנון זה. במקרה של סתירה, יגבר האמור בתקנון. בכל מקרה, תועדף פרשנות שלא תביא לסתירה בין מסמכים ותאפשר את קיום האמור במסמכים שונים במקביל.
6. במקרה בו יקבע על ידי רשות חוקית מוסמכת, כי חלק כלשהו מהתקנון בטל ו/או אינו חוקי, לא יהיה בכך כדי לגרוע מיתר הוראות התקנון, ויראו בחלק הבטל/שאינו חוקי כאילו הוחלף בתנאי תקף אחר הקרוב ביותר בתוכנו לזה המקורי.
7. האמור במבוא ובהקדמה שלפניו הינם חלק בלתי נפרד מהתקנון.
8. השימוש בלשון זכר או בלשון רבים הינם מטעמי נוחות בלבד.
9. כותרות הפרקים של התקנון הינן לנוחות בלבד, ואין לראות בהן כמחייבות או כמסייעות בפרשנות.

תנאי התקנון ותוקפם
10. המפעיל רשאי לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בתקנון ו/או בחלקו.
11. המפעיל יהיה רשאי לנהוג כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש.
12. באתר וכן תופיע הודעה כי בוצע שינוי, והם ויחייבו מרגע פרסומם. מבלי לגרוע מהאמור, מומלץ לגולשים לעיין באופן תקופתי בהוראות התקנון.
13. המפעיל יוכל להציע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, פעילויות ותכנים מיוחדים בכפוף לתנאים מיוחדים או שונים שיובאו לידיעת הגולשים או חלק מהם. מובהר בזאת, כי השתתפות בפעילויות ו/או חשיפה לתכנים המיוחדים האמורים תחשבנה כהסכמה לתנאים המיוחדים, אשר יפורטו ככל הניתן בסמוך לכל פעילות מיוחדת שכזו.
14. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו ו/או כל דין אחר, יגבר האמור בתקנון. אם דין כלשהו אינו מאפשר התניה על הוראותיו, יקראו הוראות תקנון זה כך שיעלו בקנה אחד עם הוראות הדין ובמידת האפשר לפי הכוונה המקורית של הוראות התקנון. מובהר, שהכוונה המקורית של הוראות תקנון זה, היא לא להעניק לגולש זכויות מעבר לזכויות הבסיס שעליהן לא ניתן להתנות (ככל שקיימות) והמוענקות במפורש בדין.

אחריות הגולש, הגולש הנבון וגלישה חכמה
15. מומלץ לכל גולש המשתמש באתר לבצע סקר שוק, ללמוד את תכונות המוצרים לקרוא היטב את כל התנאים וההוראות הרלבנטיות טרם ביצוע רכישה ו/או התקשרות כלשהי, וככלל לנהוג באופן זהיר ומושכל.

הגבלת אחריות של המפעיל בנוגע לשימוש באתר
16. המפעיל יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את האתר, שירותיו – כולם או חלקם – לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים (לרבות של גולשים), שעות פעילות, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לאתר ולשירותיו. בכל מקרה, המפעיל לא ישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפה או היה ביכולתו לצפות נזקים אלה.
17. שירותי האתר וכל תוספת לשירותים אלה ניתנים כפי שהם (AS IS). אלא אם נאמר במפורש אחרת, המפעיל אינו מתחייב ואף לא יהא אחראי כלפי גולשי האתר בכל עניין הנובע משימוש באתר..
18. אם וככל שיקבע על ידי רשות מוסמכת, כי חרף האמור בתקנון זה המפעיל נושא באחריות כלשהי בקשר עם השימוש באתר, הרי שמוסכם שאחריותו של המפעיל כלפי הגולש בכל הקשור לשימוש באתר לא תעלה על הסכום שהגולש שילם למפעיל בפועל (אם שילם) בקשר עם המוצר שבגינו קמה האחריות.
19. לשם הפעלת האתר ואספקת שירותי האתר, המפעיל נעזר בגורמים טכניים חיצוניים ומשתמש באמצעים טכנולוגיים שונים. אף כי המפעיל משתדל להתקשר עם גורמים טכניים מקצועיים ואמינים, ולהשתמש באמצעים טכנולוגיים סבירים להפעלת האתר, הרי שבכל מקרה המפעיל לא יהיה אחראי לטיב, לתדירות, לרצף, לאיכות, לאמיתות, להתאמה, לשלמות, לרמת שירותים, לאספקה, למשלוח, למחירים, לרמת ציוד, ולכל כשל אפשרי ו/או לכל היבט אחר בנוגע לגורם טכני חיצוני ו/או לתוצאותיו ו/או לאמצעים טכנולוגיים כלשהם, אף אם המפעיל צפה ו/או היה ביכולתו לצפות את הכשל האפשרי ו/או את התוצאה כאמור.
20. המפעיל יהיה רשאי לשנות את זהות הגורמים הטכניים המקצועיים ו/או את האמצעים הטכנולוגיים מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מראש.
21. במקרה בו בשל הפסקת ההתקשרות של המפעיל עם גורם טכני חיצוני ו/או בשל הפסקת שימוש באמצעי טכני כלשהו לא יוכל המפעיל לספק את שירותי האתר – כולם או חלקם – יהיה המפעיל רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הגולשים המשתמשים באותו שירות או להפסיק את אספקת השירות.
22. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי המפעיל נוקט בצעדים סבירים על מנת לאבטח את האתר ולהבטיח את פעילותו התקינה, אך בכל מקרה המפעיל לא יהיה אחראי לכל הפסקה, האטה, אובדן מידע, גניבת מידע, נזק למחשב, נזק לתשתית, הפרעה, וירוס, סוס טרויאני, תוכנה מזיקה, פרצה, תקלה, כשל חומרה ו/או תוכנה ו/או קווי תקשורת, או פגם כלשהו באבטחה, תהא סיבתם אשר תהא (להלן – "כשל אפשרי"), ככל שיגרמו לגולשים לרבות נזקיהם ו/או הוצאותיהם. השימוש באתר ובשירותיו נעשה על אחריותם הבלעדית של הגולשים. האמור יחול אף אם המפעיל צפה או היה ביכולתו לצפות את הכשל האפשרי ו/או את התוצאה כאמור.
23. למען הסר ספק הגולשים מצהירים ומאשרים, כי ידעו להם שהאמור לעיל בסעיף הקודם יחול גם בכל הנוגע למסירת פרטיהם האישיים, מספרי כרטיסי אשראי, פרטי חשבון בנק, פרטי PAYPAL או פרטים של מנגנוני תשלום אחרים, ככל שימסרו לאתר.
24. מבלי לגרוע מהאמור, מומלץ לגולש לנקוט ולהפעיל אמצעי הגנה המתאימים לצרכיו, לרבות מערכות אנטי וירוס, בכל שימוש באתר ובכלל.

המפעיל אינו אחראי לתכנים באתר
25. ככל שתינתן לגולשים אפשרות להזין תכנים לאתר – המפעיל לא ישא באחריות ביחס לתכנים, אשר יתפרסמו באתר ו/או ביחס לכל תוצאה ו/או נזק בשל פרסומם ו/או הסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם. השימוש באתר הינו על אחריותו של הגולש בלבד, והמפעיל לא ישא באחריות כלשהי בשל כך, אף אם ידע או היה עליו לדעת על נזק ו/או על תוצאה צפויים כאמור.
26. המפעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, יהיה רשאי מעת לעת – אך לא חייב – לעיין בכל תוכן באתר וכן בכל תוכן של גולש ולפקח על האמור בהם, וכן לאסור ו/או לפסול תוכן ותוכן של גולש, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המפעיל וללא כל חובת הודעה לגולש.
27. המפעיל מצהיר והגולש מסכים, כי למרות האמור לעיל אין בכך כדי לחייב את המפעיל באופן כלשהו, והוא אף אינו יכול לפקח באופן גורף על תכנים כלשהם המופיעים באתר, וכי בכל מקרה כל גולש ישא במלוא האחריות על תוכן שלו. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובותיו של גולש בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון זה.
28. כל תוכן ותוכן של גולש מוצעים כמו שהם, ואין המפעיל נושא בכל אחריות בקשר עימם ועם השימוש בהם. השימוש בנ"ל הוא על אחריות המשתמש בלבד. ככל שתתבצע הפרה של קניין רוחני ו/או פגיעה בשם הטוב ו/או כל הפרה אחרת של הדין בקשר עם תוכן כלשהו, הרי שהדבר יתבצע ללא ידיעתו של המפעיל.
29. המפעיל מתחייב להוריד כל חומר מפר ו/או פוגע, אשר יובא לידיעתו באמצעות כתובת הדוא"ל הרשומה מטה, וזאת בהקדם האפשרי לאחר הפנייה.
30. באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראלים או זרים. המפעיל אינו אחראי לאתרים אלה, לתכנים שבהם או לשירותים המוצעים בהם. הימצאות קישורים לאתרים אחרים אינה מהווה המלצה לבקר באיזה מהם ו/או להשתמש בשירותיהם ו/או לרכוש מוצרים ו/או שירותים.
31. המפעיל מצהיר, כי לא ננקטו מטעמו צעדים לבדוק את נכונות ו/או מהימנות התכנים הכלולים באתרים האחרים הנ"ל ו/או את התאמתם לגולשים כאלה או אחרים. המפעיל ממליץ לבדוק היטב כל אתר אחר לפני גלישה בו ו/או נטילת חלק בפעילויות המוצעות בו. בכל מקרה – כל מי שנכנס לאתר אחר באמצעות קישור מהאתר ו/או מבצע בו פעולה כלשהי, עושה זאת על אחריותו המלאה בלבד.

התחייבויות והצהרות הגולש כלפי המפעיל
32. ידוע לגולש כי מעבר להצהרות ולהתחייבויות שלהלן, קיימות בתקנון זה הצהרות והתחייבויות נוספות המחייבות את הגולש, ובכלל זה בנוגע לזכויות קניין רוחני בתוכן של גולש.
33. מבלי לגרוע מהצהרות מהתחייבויות הגולש בכל מקום אחר בתקנון זה, הגולש מצהיר, מאשר ומתחייב כדלקמן:
33.1. הגולש רשאי להתקשר עם המפעיל לפי הוראות תקנון זה ולפי כל דין.
33.2. לציית לתקנון במלואו וכן להוראות כל דין במסגרת השימוש באתר.
33.3. העלאת תכנים תעשה בתום לב, והדברים שיועלו יהיו אמיתיים, כנים, הוגנים, מנוסחים בטוב טעם, ללא מצגים ו/או ביטויים מעליבים ו/או משמיצים ו/או פוגעניים, ובכל מקרה יהיו בהתאם להוראות כל דין.
33.4. כי ידוע לו שתכנים המופיעים באתר חשופים ו/או עשויים להיות חשופים בפני גולשים אחרים, וזאת ללא הודעה מוקדמת, ועל כן על הגולש מוטלת מלוא האחריות לנהוג בזהירות ובשיקול דעת טרם העלאת תכנים מסוג כלשהו לאתר.
33.5. כי כל מידע שימסור לצורך רישום באתר ו/או כנדרש בכל מקום באתר, לרבות לצורך רישום כמנוי, ובכלל זה נתוני כרטיס אשראי וכל מידע אחר שידרש ממנו, ככל שידרש, יהיה נכון, מדוייק, מלא, תואם את המציאות ואינו מטעה. הגולש יעדכן את המפעיל בכל מקרה של שינוי בכל מידע רלבנטי אחר על ואודות הגולש. האמור יחול גם במקרה של רישום לאתר באמצעות צד ג' (כגון Facebook ו/או Google+).
33.6. כי ידוע לו שהפרטים האישיים שימסרו על ידו למפעיל, ככל שימסרו, יאוכסנו בכפוף להוראות כל דין. המפעיל רשאי לאגור ולהשתמש בנתונים בנוגע לגולשים, ובכלל זה דרכי התקשרות וכן כל פרט אחר המסופק על ידי אתרים צד ג' שבאמצעותם גולש נרשם לאתר (כגון Facebook ו/או Google+ ו/או כל רשת חברתית אחרת עליה המפעיל יחליט מעת לעת).
33.7. כי הוא מסכים שבסמוך לתכנים שפרסם יופיע קישור לפרופיל שלו ב- Facebook ו/או ב- Google+ ו/או בכל רשת חברתית אחרת עליה המפעיל יחליט מעת לעת.
33.8. כי עצם הרישום כמנוי לאתר מהווה הסכמה להיכלל במאגר מנויי האתר. המאגר ישמש את המפעיל לאספקת השירותים למנוי, ובכלל זה למשלוח הודעות, עדכונים ודברי פרסומת למנוי, ככל שהמנוי אישר את קבלתם. מחיקת פרטי מנוי מהמאגר תעשה לבקשת המנוי שתופנה למפעיל לפי הפרטים שבמבוא לתקנון זה.
33.9. כי הגולש לבדו יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם לו ו/או לכל צד ג' כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר ו/או משימוש באתר, וכי ידוע לו כי המפעיל לא ישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לגולש ו/או לצדדים ג' כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו. האמור בסעיף זה יחול גם אם המפעיל צפה או יכול היה לצפות את הנזק מראש.
33.10. כי הוא מסכים שהמפעיל יהיה רשאי למסור את פרטי הגולש לצדדים שלישיים אם הדבר מתחייב על פי כל דין ו/או אם המפעיל יעמוד בפני איום כי ינקטו נגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין מעשי ו/או מחדלי הגולש.
33.11. כי הוא מסכים שהמפעיל יעשה שימוש בפרטי הגולש לצורך שיפור שירותי האתר.
33.12. כי הוא ישמור בסודיות סיסמתו, ככל שתימסר לו, וישא באחריות לכל שימוש אשר יעשה בסיסמא, אף אם נעשה ללא אישור. המפעיל לא ישא באחריות כלשהי לנזקים אשר יגרמו כתוצאה משימוש לא מאושר.
33.13. כי ידוע לו שהמפעיל אינו מספק כל ציוד ו/או תשתיות הדרושים לצורך גישה לאינטרנט ולשם קבלת שירותי האתר, לרבות ציוד קצה, מודמים ותוכנות גישה לאינטרנט.
34. למפעיל הזכות שלא לאשר התקשרות עם גולש מכל סיבה שהיא, ובכלל זה שלא להתיר לגולש להירשם כמנוי לאתר, וכן שלא להתיר לגולש לעשות שימוש או להמשיך ולהשתמש באתר, כולו או חלקו, ו/או לבטל ו/או לחסום כל תוכן של גולש ו/או לבטל מנוי והכל באופן מיידי בכל מקרה של שימוש לרעה באתר ו/או אי עמידה בתנאים הקבועים בתקנון זה ו/או העדר שימוש כלשהו במשך 180 ימים רצופים ו/או אי תשלום במקום שנדרש, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למפעיל על פי דין ו/או הסכם. למפעיל יהיה שיקול דעת בלעדי, סופי ומוחלט לקבוע מה יהווה "שימוש לרעה", האם ומתי שימוש באתר עולה לכדי הפרת האמור בתקנון זה ו/או בכל הסכם ו/או דין, והמפעיל מתחייב להפעיל שיקול דעת זה בתום לב ובהגינות.
35. מנוי שחשבונו בוטל ו/או הוקפא כתוצאה משימוש לרעה באתר ו/או הפרת תקנון זה לא יזכה בהחזר/זיכוי כלשהו, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למפעיל לפי תקנון זה ו/או לפי דין.
36. ידוע לגולש, שעשוי לחול שיהוי בין מועד העלאת תוכן כלשהו על ידו לבין הצגתו בפועל באתר.

שימושים מותרים ואסורים באתר
37. אין להשתמש בשירותי האתר ו/או בתוכן המופיע בו שלא במסגרת המותר באתר, ובמיוחד אין להשתמש באתר ו/או בתכניו באופן שאינו עולה בקנה אחד עם אורח החיים החרדי ו/או הצפוי לפגוע ברגשות הציבור החרדי.
38. אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לסחור בחלקים כלשהם מהאתר ו/או בתכנים המופיעים בו, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מהמפעיל.
איסור מוחלט ע"פ חוק להעתיק מהאתר תמונות או טקסטים, הטקסטים נכתבו בהשקעה מרובה ע"י קופירייטרים, ורוב התמונות עברו תהליך של שינויים והוספות כולל שרטוטים, כל העובר ומשתמש יתבע מידית ע"י אינדקס
39. למעט אם התקבלה רשות מפורשות ובכתב מהמפעיל, חל איסור לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו שלא במסגרת האתר גופו, ובכלל זה חל איסור לבצע קישור כלשהו לאתר ו/או לתכניו מכל אתר אינטרנט אחר ו/או בדרך של הצגתו ב- FRAMES ו/או בדרך של כניסה כלשהי לאתר שלא דרך עמוד הבית שלו ו/או בכל דרך הצגה המשנה את עיצוב ו/או את תכניו של האתר.
40. אין להפעיל על האתר ו/או על תכניו תוכנות ו/או מנגנונים לכריית מידע ולהעתקה של תכנים, לרבות ROBOTS ו- CRAWLERS.
41. חל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או באיזה מחלקיו שימוש אשר נוגד את דיני מדינת ישראל ו/או כל דין אחר (פלילי ו/או אזרחי), ו/או הפוגע פגיעה כלשהי בכל צד ג', לרבות, אך לא רק:
41.1. פגיעה בשם הטוב.
41.2. פגיעה במוניטין.
41.3. השמצה של כל אדם (לרבות תאגיד).
41.4. שימוש לצרכים מיניים ו/או אירוטיים ו/או תועבה.
41.5. שימוש מזיק, לרבות באמצעות דואר זבל (SPAM), וירוסים, סוסים טרויאניים ותוכנות מזיקות אחרות.
41.6. הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן.
41.7. פגיעה בפרטיות.
41.8. ניבול פה.
41.9. איום.
41.10. העלבה.
41.11. הפחדה.
41.12. הטרדה.

זכויות קניין רוחני של המפעיל ובעלות של המפעיל בנוגע לתכנים באתר
42. המפעיל מקפיד על שמירת זכויות היוצרים ושאר זכויות הקניין הרוחני ברשת האינטרנט. כל גולש באתר נדרש בזאת להקפיד ולשמור על הזכויות האמורות, שכן שמירה עליהן היא תנאי לשימוש באתר.
43. ככל שיתאפשר לגולש לעלות תוכן לאתר – חל איסור להעלות תוכן שהגולש אינו בעל מלוא הזכויות בו.
44. כל הזכויות באתר, לרבות זכויות היוצרים, ובכלל זה בשם האתר, בתוכן המאוחסן בו, בתוכנות ובתוכנות העזר המשמשות להפעלתו של האתר, שייכות למפעיל, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות ובין אם לאו, והכל אלא אם נאמר מפורשות אחרת ו/או הוסכם אחרת במפורש עם המפעיל.
45. בעצם העלאת תוכן של גולש לאתר, הגולש מעביר למפעיל ו/או נותן למפעיל רישיון, ללא תמורה, באופן מלא, כולל ובלתי חוזר, למלוא הזכויות בתוכן של גולש, והכל ללא הגבלת זמן ו/או מקום. כמו כן, הגולש מצהיר ומאשר כי אין לו, לא תהיה לו והוא מוותר מראש, באופן מלא ובלתי חוזר על כל זכות לקרדיט ו/או לשלמות היצירה בכל הנוגע לתוכן של גולש, ואין הוא דורש תמורה כלשהי בגין כך.
46. מבלי לגרוע מהאמור, המפעיל יהיה רשאי לעשות שימוש בתוכנות, בתוכן – לרבות תוכן של גולש, אם וככל שיועלה לאתר – לפי שיקול דעתו הבלעדי והחופשי, בכל מקום ובכל אופן, ללא כל הגבלה, וללא צורך בקבלת היתר כלשהו או בתשלום תמורה כלשהי, ובכלל זה למכור, להעביר, להעתיק, לשנות, לעבד, לשנות פורמט, להשתמש, להציג ולבצע בפומבי, ולהעניק רישיונות משניים בתכנים הנ"ל או בחלק מהם, וזאת בכל מדיה קיימת ו/או עתידית.
47. המפעיל יהיה רשאי למכור את האתר (על תכניו, באופן מלא או חלקי, לרבות תוכן של גולשים). כל תמורה ו/או טובת הנאה שתתקבל בקשר עם פעילות באתר, לרבות מסחרית ולרבות כזו שהתקבלה בקשר עם תוכן של האתר ו/או בקשר עם תוכן של גולש, תהיה של המפעיל בלבד, ובשום פנים ואופן לא של הגולש.

מאמרים והמלצות
48. כל הזכויות במאמרים ובהמלצות באתר הן של המפעיל בלבד, וחל איסור לעשות בהם שימוש מכל מין וסוג ללא קבלת רשות מהמפעיל וכן ללא מתן קרדיט הולם וראוי.
49. תוכנם של המאמרים הוא לפי ידיעתו והבנתו של המפעיל.
50. המפעיל אינו נותן כל מצג לגבי דיוק ו/או נכונות ו/או שלמות האמור במאמרים ו/או בהמלצות.
51. המשתמש ו/או המסתמך על המאמרים ו/או על ההמלצות עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית.

מכירת שטחי פרסום
52. המפעיל רשאי להציע מעת לעת כחלק משירותי האתר, בתמורה ו/או ללא תמורה, שטחי פרסום באתר, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל ובתנאים שיקבע מעת לעת.

רכישה באמצעות כרטיס אשראי או מנגנוני תשלום מקוונים או בעסקה טלפונית
53. סליקת תשלומים וגבייתם מתבצעת על ידי המפעיל.
54. רק גולשים מעל גיל 18 רשאים לרכוש מוצרים באתר.
55. גולש המבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי ו/או חשבוןPayPal ו/או כל מנגנון תשלום אחר, מצהיר שהוא בעל הכרטיס ו/או החשבון, ומאשר שאין כל מניעה חוקית ו/או הסכמית לביצוע הרכישה.
56. הגולש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שתנאי לרכישה הוא הזנת הפרטים הנדרשים ממנו במהלך הרכישה, כשהם שלמים, נכונים ומדויקים.
57. רכישה מהאתר באמצעות מערכת PayPal ו/או מנגנון תשלום מקוון אחר מותנית בעמידה בכל התנאים והדרישות של PayPal ו/או הגורם שמספק את שירותי מנגנון התשלום המקוון, וכן קיים הסכם תקף בינם לבין המפעיל אשר יאפשר למפעיל לקבל תמורה בגין מכירת מוצרים לגולש.
58. גולש רשאי לבחור בביצוע תשלום טלפוני, ובמקרה כזה יהיה על הגולש ליצור קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של המפעיל לפי הפרטים שיופיעו במהלך ההזמנה. על עסקה טלפונית יחולו כל הוראות תקנון זה בשינויים המחוייבים.
59. הזמנה שהגולש בחר לשלם בעבורה בתשלום טלפוני, ולא שולמה בתוך 48 שעות מרגע ההזמנה – תבוטל.
60. אישור מחברת האשראי ו/או מנגנון תשלום מקוון כלשהו וחיוב הגולש בפועל יהוו תנאי לתחילת טיפול בהזמנה מצד המפעיל. בהעדר אישור ו/או חיוב – יראו בהזמנה כבטלה ומבוטלת.

שימוש רציף והתנתקות משירותי האתר
61. המפעיל יהיה רשאי למחוק מנוי שלא יעשה שימוש בחשבונו במשך 180 ימים רצופים, והכל ללא הודעה מוקדמת.
62. גולש המבקש להתנתק משירותי האתר יוכל לעשות כן באופן מקוון במסגרת האזור האישי, או באמצעות פנייה למפעיל לפי הפרטים המופיעים למטה מכאן.

רכישת מוצרים
63. מראה מוצרים, גוון, צבע ואיכות באתר עשויים להיראות שונה מפעם לפעם בהתאם לחומרה ולתוכנה בה הגולש עושה שימוש במהלך הגלישה באתר.
64. מחירי המוצרים ו/או את דמי המשלוח ו/או את תנאי התשלום ו/או מבצעים יכולים להתעדכן מעת לעת, והם יחייבו מרגע פרסומם באתר.
65. המחיר ו/או דמי המשלוח ו/או תנאי התשלום ו/או מבצע שיחייבו ביחס למוצר יהיו אלה התקפים במעמד החיוב בפועל. ידוע לגולש, שיתכנו מקרים בהם במהלך ביצוע הזמנה של מוצר, יבוצע עדכון כאמור לעיל. עדכון כזה, ככל שיתרחש, לא יתבצע בעטיו של גולש ספציפי.

מועדי אספקה
66. האספקה לגולש מבוצעת באמצעות חברת שליחויות ו/או שירותי דואר. זהות הגורם המשלח יכולה להשתנות ממוצר למוצר. כמו כן, מועדי האספקה עשויים להשתנות ממוצר למוצר ויש לשים לב לזמן האספקה המצויין ליד כל מוצר. עלות ומועד המסירה עשויים להשתנות בהתאם לכתובת הלקוח.
67. גורמי הדואר/שליחות עלולים שלא לבצע אספקה למיקומים מסויימים מסיבות מגוונות (כגון – שיקולים ביטחוניים). במקרה כזה, יתואם עם הגולש מקום אספקה חלופי.

ביטול עסקה
68. הוראות בדבר ביטול עסקה:
68.1. גולש הרוכש מוצרים באמצעות האתר יהיה רשאי לבטל את ההתקשרות בכתב (בפקסימיליה או בדוא"ל), באמצעות הכתובת ומספר הפקס המופיע בצור קשר באתר לפי ההוראות שלהלן:
א. בנכס – מיום עשיית ההתקשרות ועד 14 ימים מיום קבלת המוצרים, או מיום קבלת מסמך פרטי המוצרים כאמור בדין, לפי המאוחר מביניהם.
ב. בשירות – בתוך 14 ימים מיום ההתקשרות או מיום קבלת מסמך פרטי המוצרים כאמור בדין, לפי המאוחר. במקרה של עסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
68.2. לא יבוטלו עסקאות במקרים הבאים:
א. טובין פסידים;
ב. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;
ג. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הגולש בעקבות ההתקשרות כגון ריהוט לפי מידה ובחירת צבע למוצר וכו:
ד. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהגולש פתח את אריזתם המקורית.
ה. עיכוב בהספקה הנגרם ע"י כח עליון כגון רעידת אדמה שיטפונות מגיפות וכו:
68.3. בכל מקרה שבו ביטל גולש התקשרות עקב פגם במוצרים, עקב אי התאמה בין המוצרים לבין הפרטים שנמסרו לו על פי דין, עקב אי -אספקת המוצרים במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת של ההתקשרות –
א. הגולש יקבל בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הגולש, יבוטל חיובו של הגולש בשל ההתקשרות ויימסר לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא ייגבו מהגולש דמי ביטול כלשהם.
ב. קיבל הגולש את המוצרים נשוא ההתקשרות, יעמידם לאיסוף במקום שבו נמסרו לו המוצרים ויודיע על כך למפעיל, והוא הדין לגבי מוצרים כלשהם שקיבל הגולש בעקבות ההתקשרות.
68.4. ביטל גולש התקשרות שלא מהטעמים המנויים בסעיף 68.3 הנ"ל –
א. הגולש יקבל, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר ההתקשרות ששולם על ידי הגולש, יבוטל חיובו של הגולש בשל ההתקשרות ויימסר לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא ייגבה מהגולש סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצרים נושא ההתקשרות, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם;
ב. קיבל הגולש את המוצרים נושא ההתקשרות, יחזירם ליבואן או ליצרן המוצר בישראל במקום עסקו כמצויין בתעודת המשלוח או בתעודת האחריות או על גבי המוצר, והוא הדין לגבי מוצרים כלשהם שקיבל הגולש בעקבות ההתקשרות. בכל מקרה שהגולש אינו בטוח לגבי מקום עסקו של היבואן או היצרן בישראל – שירות הלקוחות של המפעיל ישמח לעזור בעניין.
68.5. בוטלה עסקה מתמשכת שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם הגולש את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.
68.6. הותקן נכס בבית הגולש לצורך מתן שירות לפי העסקה, ניתן יהיה לגבות מהגולש גם תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 ₪.
68.7. לא ינתן החזר במקרה בו הגולש שילם עם כרטיס אשראי נטען שהונפק בדואר. הגולש יקבל זיכוי למימוש באתר בלבד.
68.8. נעשתה העסקה בכרטיס אשראי, רשאי המפעיל לחייב את הגולש גם בתשלום שנגבה מהמפעיל בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה.

החזרת מוצרים

68.9. החזרת מוצרים תעשה באריזתם המקורית כשהם אינם פגומים, עם תגית המחיר מוצמדת עליהם, ולא נעשה בהם שימוש כלשהו!
69. אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מכל זכות הנתונה למפעיל על פי דין, וכן מזכותו לתבוע את נזקיו בשל כך שערך המוצרים פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם.

אחריות המוצרים
70. מפעילת האתר (אינדקס בע"מ ) אינה אחראית על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, ולמעט כקבוע על פי דין האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על הספקים למעט במוצרים בהם מצוין אחרת בדף המכירה.
כמו"כ מפעילת האתר אינדקס (אינדקס בעמ) אינה אחראית לתכנים ותאורי מוצרים, מידע ומיצג המוצג באתר לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים לאחר מכירה, נמסרו למפעילת האתר ע"י הספקים והינם באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים.

תיקון הפרה
71. המפעיל מצהיר בזאת, כי הוא עושה מאמץ לפעול בהתאם להוראות כל דין.
72. יחד עם זאת, אם וככל שיתברר שמעשי ו/או מחדלי המפעיל אינם עולים בקנה אחד עם הוראות כל דין כאמור ו/או עם האמור בתקנון זה, הגולש יודיע על כך למפעיל לאלתר ובכתב, וייתן למפעיל 10 ימי עבודה לפחות לתקן את ההפרה.
73. הגולש מוותר על כל סעד המגיע לו בגין הפרה כלשהי מצד המפעיל, אלא אם המפעיל לא תיקן את ההפרה בתוך 21 ימי עבודה מהמועד שקיבל הודעה בפועל ובכתב על ההפרה.

פיצוי למפעיל בשל הפרת תקנון זה
74. כל גולש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את המפעיל מיד עם דרישה ראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, פגיעה בשם טוב, פגיעה במוניטין, תשלום והוצאה שיגרמו למפעיל בקשר לגלישה באתר ו/או לשימוש של הגולש בשירותי האתר ו/או בקשר להפרת האמור בתקנון זה ו/או בכל הסכם אחר בין המפעיל לבין הגולש, לרבות הוצאות משפטית, שכ"ט עו"ד וקנסות, והכל בתוספת ריבית והצמדה כדין. למען הסר ספק, האמור בסעיף זה חל גם על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד ג' כנגד המפעיל.
75. במידה והמפעיל יתבע לדין בקשר עם הפרת תקנון זה על ידי גולש, הוא שומר על זכותו לנהל את ההגנה בעצמו בהליכים שינקטו כנגדו, והגולש מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם המפעיל בכל הליך משפטי כאמור.
76. התחייבויות הגולש לפצות ולשפות את המפעיל כאמור בתקנון זה ישארו בתוקפן גם לאחר סיום הגלישה ו/או סיום השימוש באתר, ובלבד שעילת הפיצוי ו/או השיפוי קשורה לגלישה באתר ו/או לשימוש באתר.

שונות וסמכות שיפוט
77. המפעיל בלבד יהא רשאי להמחות, להעביר או לשעבד את זכויותיו (ובכלל זה את זכותו לקבל תשלום מגולשים) ו/או את התחייבויותיו לפי תקנון זה לכל צד ג' לפי בחירתו וללא כל צורך בקבלת הסכמת הגולש, מראש ו/או בדיעבד. ככל שהמפעיל יעשה כאמור, הוא מבטיח שזכויות הגולש לפי תקנון זה לא תפגענה.
78. על תקנון זה ועל כל סכסוך הנובע ו/או הקשור בשימוש באתר ו/או במוצרים ו/או בתוכן המופיע באתר ו/או בתוכן של גולש יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל עניין הנובע ו/או הקשור בשימוש באתר ו/או במוצרים ו/או בתכנים המוצגים בו ו/או בתוכן של גולש ו/או בתקנן זה ידון אך ורק בבית משפט השלום בעיר ראשון לציון, או בבית המשפט המחוזי מרכז, בעיר לוד.
79. תקנון זה, המהווה כאמור הסכם מחייב בין המפעיל לבין הגולש, ממצה את ההסכמות בין הצדדים ובא במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים.
80. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של המפעיל במימוש זכויותיו על פי תקנון זה לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב. אם וככל שהמפעיל יבצע בדיקה כלשהי של תכנים של גולש ו/או ימחק באופן כלשהו תכנים של גולש, בין אם מעת לעת ובין אם באופן קבוע – לא יהיה בכך כדי לחייב את המפעיל להמשיך ולבדוק ו/או למחוק תוכן אחר כלשהו.
81. המפעיל יהא רשאי לשלוח הודעות שונות לגולש באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירתו הבלעדית של המפעיל: (1) באמצעות הודעה בחלון מידע כללי באתר; (2) באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של הגולש כפי שנמסרה על ידו; (3) שיחת טלפון; (4) הודעת SMS; (5) הודעת פקס; (6) מכתב בדואר רשום.
82. כל ההודעות שישלחו למעפיל יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל (ובתנאי שבידי הגולש מצויה אסמכתא על הקבלה בפועל). במקרה של הודעות שישלחו לגולש באמצעות האתר, אלה יחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה.

פרטיות ואבטחת מידע   

אינדקס עושה כל הניתן על מנת להגן על פרטיות לקוחותיה.

במסגרת זו, לא מועבר מידע רגיש הקשור ללקוחותיה חשבונותיהם לידי צדדים שלישיים וכן לא נאגר מידע על אמצעי התשלום, מספר החשבון ופרטי כרטיסי אשראי ובכך נמנעת האפשרות של צד שלישי להגיע לפרטי כרטיסי האשראי. הפרטים מועברים ישירות לאתר מובטח של חברת הסליקה .

לא נעשה שימוש בכתובת הדוא”ל של הלקוח ללא הסכמתו.

אינדקס מתחייבת לפעול בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 ותיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ”ב-1982.

אינדקס רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר.

המשתמש אינו מחויב למסור את פרטיו האישיים, מסירת פרטים כאמור תעשה על פי החלטתו במידה ויחליט לרכוש מוצר הניתן לרכישה באתר.

אתר אינדקס עומד בתקן PCI-DSS לאבטחת מידע לעסקים